Umowa i Regulamin

 
I. DEFINICJE

USŁUGODAWCA:
aSoft sp. z o.o.
62-320 Miłosław, ul. Wrzesińska 24
NIP: 789-17-34-025

USŁUGOBIORCA / ABONENT: osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Usługodawca zawarł Umowę o świadczenie usług internetowych.
STRONY: Usługodawca i Usługobiorca.
UMOWA: Umowa o świadczenie usług internetowych, zawarta przez Usługobiorcę i Usługodawcę, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki w związku ze świadczeniem usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
USŁUGI: usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na udostępnieniu łącza internetowego.
OKRES ABONAMENTOWY: okres jednego miesiąca od począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia urządzeń przekaźnikowych.
OPŁATA ABONAMENTOWA: opłata za usługi należne Usługodawcy za okres abonamentowy.
CENNIK: zestawienie opłat za usługi świadczone przez Usługodawcę.
SYSTEM: system teleinformatyczny-zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
AWARIA: uszkodzenie systemu ograniczające lub uniemożliwiające dostęp usługobiorcy do usług.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy REGULAMIN określa zakres i warunki świadczenia usług internetowych przez Usługodawcę.
2. Aktualny regulamin, cennik i oferta handlowa dostępne są na stronach internetowych.

III. UMOWA

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy na podstawie umowy o świadczenie usług internetowych.
2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia urządzeń przekaźnikowych.
3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, musi mieć formę pisemną.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie, pod rygorem nieważności, musi mieć formę pisemną.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, na zasadach i warunkach określonych w umowie, cenniku i regulaminie.
2. Uruchomienie usług internetowych określonych w umowie, nastąpi niezwłocznie po zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń przekaźnikowych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie usługobiorcy, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez usługobiorcę z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniem w ich otrzymaniu lub innymi przerwami w świadczeniu usług przez usługodawcę.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie usługobiorcy i osób trzecich spowodowanych przez oprogramowanie przesłane przez sieć internetową.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych lub otrzymanych, zamieszczanych lub w jakikolwiek udostępnionych przez Usługobiorcę osobom trzecim, w wyniku realizacji umowy i nie odpowiada za naruszenie prawa wynikające z takiego przekazu informacji.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGOBIORCY/ABONENTA

1. Usługobiorca w trakcie obowiązywania umowy ma prawo do korzystania z usług zgodnie z regulaminem i umową.
2. Usługi dostarczane przez Usługodawcę są świadczone na wyłączny użytek Usługobiorcy. W związku z powyższym Usługobiorca nie jest uprawniony do dostarczania osobom trzecim usług Usługodawcy bez jego pisemnej zgody.
3. Udostępnienie osobom trzecim łącza internetowego bez zgody Usługodawcy, pociąga za sobą karę finansową w wysokości trzech stawek abonamentowych za każdy miesiąc udostępnienia łącza

VII. OPŁATY

1. Opłaty abonamentowe naliczane są za dany okres rozliczeniowy z dołu.
2. Faktury wystawiane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie.
3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty Opłaty abonamentowej za Usługi w terminie do 7 dni, bez odrębnych wezwań do zapłaty
4. W razie opóźnienia płatności, Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
5. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Usługobiorca zostanie wezwany do zapłaty. Wezwanie do zapłaty będzie dołączone do faktury, a Usługobiorca zostanie obciążony kosztami administracyjnymi w wysokości 8 zł. W przypadku upływu 14 dni od wezwania do zapłaty, Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Usługobiorcy.
6. Usługobiorcy przysługuje prawo do upustu w wysokości 5% po upływie dwóch lat  i 10% powyżej 3 lat od daty uruchomienia urządzeń przekaźnikowych. W przypadku braku zapłaty w terminie Usługobiorca traci to prawo na następne dwa okresy rozliczeniowe.
7. Usługobiorcy przysługuje prawo do odliczeń za przerwy w świadczeniu usług w wysokości 1/30 za każdy dzień przerwy. Warunkiem uzyskania odliczenia jest zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta.
VIII. ZMIANY REGULAMINU

1. O wszelkich zmianach Regulaminu Usługodawca powiadomi Usługobiorcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed ich wprowadzeniem w życie.
2. W ciągu 7 dni od powiadomienia Usługobiorcy o zmianach określonych w pkt. 1, Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. Jeśli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianach określonych w pkt. 1 Usługobiorca nie złożył Usługodawcy pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze świadczonych Usług z powodu zamiaru wprowadzenia zmian w Regulaminie, poczytuje się, iż Usługobiorca wyraża zgodę na zmiany Regulaminu.
4. Nie stanowi zmiany Regulaminu: 1) zmiana wynikająca z wprowadzenia nowej Usługi przez Usługodawcę,

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo telekomunikacyjne, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2014.
 
 

  • 24/10/2016 - 14:59